500 Girl Baby Names in Kannada

Girl baby names in Kannada – Beautiful and Unique Options are here. Choosing a name for your baby is one of the most exciting and important decisions you will make as a parent. In Kannada culture, names carry a special significance, often reflecting values and aspirations for the child. With so many options available, it can be challenging to find the perfect name for your little one. In this article, we have compiled a list of 50 beautiful and unique Kannada baby names for girls to help you in your search.

What to Consider When Choosing a Name

Before we dive into the list of names, it’s important to consider a few factors that can help you choose the right name for your baby. Here are some things to keep in mind:

Meaning

The meaning of a name can hold significant importance for parents. Some names have specific meanings that may align with your values or beliefs, while others may simply have a pleasant sound or association.

Tradition

In Kannada culture, family tradition and customs may influence the choice of a name. Some families may prefer to choose a name that reflects their ancestral roots, while others may opt for more modern or unique options.

Sound

The sound of a name can have a powerful impact on its appeal. Parents may prefer names that are easy to pronounce or have a pleasing sound when spoken aloud.

Spelling

While the spelling of a name may not be the most critical factor, it can impact how the name is perceived and remembered. Consider choosing a name with a spelling that is easy to spell and pronounce.

Girl Baby Names in Kannada

Without further ado, here is our list of 50 beautiful and unique Kannada baby names for girls, arranged in alphabetical order.

Kannada baby names starting with A-D

 1. Aditi – means “boundless” or “free”
 2. Akshara – means “eternal” or “indestructible”
 3. Amulya – means “precious” or “invaluable”
 4. Anushka – means “grace” or “blessing”
 5. Ashwini – means “light” or “horse tamer”
 6. Avni – means “earth” or “nature”
 7. Bhavya – means “grand” or “magnificent”
 8. Charvi – means “beautiful” or “lovely”
 9. Dhara – means “earth” or “stream”

Kannada baby names starting with E-H

 1. Esha – means “desire” or “hope”
 2. Gauri – means “fair” or “white”
 3. Hansa – means “swan” or “graceful”
 4. Harini – means “deer” or “graceful”
 5. Ira – means “earth” or “goddess Saraswati”
 6. Ishani – means “Goddess Durga” or “ruler”

Kannada baby names starting with J-M

 1. Janvi – means “river” or “daughter of the ocean”
 2. Kavya – means “poetry” or “creative”
 3. Khushi – means “happiness” or “joy”
 4. Kiara – means “dark-haired” or “little black one”
 5. Lakshmi – means “prosperity” or “goddess of wealth”
 6. Mahika – means “earth” or “dew drops”
 7. Malini – means “fragrant” or “a garland maker”
 8. Manya – means “praiseworthy” or “great”

Kannada baby names starting with N-R

 1. Navya – means “new” or “modern”
 2. Neha – means “love” or
 3. Niharika – means “dew drops” or “nebula”
 4. Nitya – means “eternal” or “perpetual”
 5. Oviya – means “artist” or “poetess”
 6. Prisha – means “beloved” or “gift of God”
 7. Rashi – means “zodiac sign” or “collection of wealth”
 8. Rhea – means “stream” or “flowing”

Kannada baby names starting with S-V

 1. Saanvi – means “goddess Lakshmi” or “one who listens”
 2. Sanjana – means “gentle” or “peaceful”
 3. Sara – means “princess” or “noblewoman”
 4. Shreya – means “auspicious” or “fortunate”
 5. Siya – means “light” or “a form of Goddess Sita”
 6. Suhani – means “pleasant” or “charming”
 7. Tanvi – means “slender” or “delicate”
 8. Tejaswini – means “radiant” or “lustrous”
 9. Trisha – means “thirst” or “desire”
 10. Vaishnavi – means “worshipper of Lord Vishnu”
 11. Veda – means “sacred knowledge” or “scripture”
 12. Vedika – means “sacred knowledge” or “altar”
 13. Vrinda – means “tulsi plant” or “holy basil”

Kannada baby names starting with W-Z

 1. Wren – means “small bird” or “songbird”
 2. Yashasvi – means “famous” or “successful”
 3. Yuvika – means “young” or “maiden”
 4. Zara – means “princess” or “bright as the dawn”
 5. Zoya – means “life” or “loving”
 6. Zuri – means “beautiful” or “lovely”

Kannada Girl Baby Names

ಅದ್ವಿಕಾ

ಅಮಾಯಾ

ಆರೋಹಿ

ಆರುಷಿ

ಅಯೋನಾ

ಅಂಜಲಿ

ಆಧ್ಯಾ

ಅಧೀರಾ

ಅರನಾ

ಅನಿತ

ಆರತಿ

ಅಜೀತಾ

ಆಕಾಂಕ್ಷಾ

ಅಕಶಾ

ಅರೂಪ

ಆಷಾ

ಅಸೀನ

ಅಮಯ

ಅಕ್ಷರಾ

ಅನಜಾ

ಅರ್ಶ

ಅರಿನಾ

ಅಕ್ಷಯಾ

ಅಗಣ್ಯ

ಆಂತಿ

ಅಲೇಶಾ

ಅನಿಷಿ

ಆಯತಾ

ಅಂಶುಲಾ

ಆಂಚಲ

ಆನ್ಯ

ಆರೋಹಿ

ಅಮಿಷಾ

ಅದ್ವಿಕಾ

ಅನಿಶಾ

ಆಯುಷಿ

ಅನಿಕಾ

ಅಂಕಿತಾ

ಆಶ್ವಾ

ಆಂಚಲ

ಅಕ್ಷತಾ

ಅನಾಪಿ

ಆರ್ಯಾ

ಅನ್ಯಾ

ಆದೀತ್ರಿ

ಆವ್ಯಾ

ಆಯುಷಿ

ಅನ್ವಿ

ಅನಿಕ್ಷಾ

ಐಶಿನಿ

ಅದಿತಿ

ಅಂಶಿಕಾ

ಆಹ್ವಾ

ಆಶ್ರಿ

ಆರಾಧ್ಯಾ

ಅರಸಿ

ಆಶಿಕಾ

ಅವಿಕಾ

ಆಭಾ

ಅನಿಹಾ

ಆನಂದೀ

ಅಚಲಾ

ಆಕೃತಿ

ಅಂಜನಿ

ಅಮಾರಿ

ಅತಾಸೀ

ಅಸೀತಾ

ಅರವಿ

ಆರ್ಯ

ಆಧ್ಯಾ

ಆಶಿ

ಅಮಿತಿ

ಅರುನಿ

ಅಂಜೂ

ಅನ್ವಿಕಾ

ಆಕ್ಷಯಾ

ಅಪರಾ

ಬೃಂದಾ ,

ಭವತಿ

ಬಿನಾ

ಬ್ರಿತಿ

ಬ್ರಿಜಾ

ಭವ್ಯಾ

ಭುವಿ

ಭೀನಿ

ಬಾನಿ

ಭಾನವಿ

ಭೂಮಿ

ಬ್ರಿಂದಾ

ಭುವಿಕಾ

ಭಾವನಾ

ಭವಾನಿ

ಭೂಮಿಕಾ

ಬಾನಿ

ಬಬಿತಾ

ಭವಿಷಾ

ಭಾಗ್ಯ

ಭಗಿನಿ

ಭವ್ಯ

ಭಾರವಿ

ಭೂಮಿ

ಭಾವಿಸಿ

ಬೀನಾ

ಭಾರವಿ

ಬ್ರಿಂದಾ

ಭಾವಿಕಾ

ಭೂಪಾಲಿ

ಬಿಂಕಾ

ಬೀನಲ

ಭಾಮಾ

ಬರಿಷಿ

ಬಿನು

ಬೃಂದಾ ,

ಭವ್ಯಶ್ರೀ

ಬಿಲವಾನಿ

ಬಿಮಾ

ಭಾವಿತಾ

ಬನಿತಾ

ಭಾಗ್ಯವಿ

ಭಾರ್ಘವಿ

ಭಾವ್ಯಾ

ಭಾವುಕತಾ

ಭಿಮಾಂಶಿ

ಬರ್ನಾಲಿ

ಬನೀನಿ

ಬಾವರಿ

ಭೂಮಿಜಾ

ಭಾನುನಿ

ಬಿಜಲಿ

ಬಂಶಿಕ

ಬೂಮಿ

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ

ಭುವಾ

ಬಿಂಧ್ಯಾ

ಬಿನಿತಾ

ಭದ್ರಾ

ಭಾಜುನಾ

ಬಾವನ್ಯ

ಬವಿಶ್ವಾ

ಭವ್ಯಶ್ರೀ

ದೇವಯಾನಿ

ಧನ

ದಯಾನಿತಾ

ದಿತ್ಯ

ದಿಪ

ಧೀಪತಾ

ದೇಬಜಾನಿ

ದ್ವಿತಿ

ದಿವ್ಯಶ್ರೀ

ದ್ವಿತಾ

ದೀಕ್ಷಿಕಾ

ದೀಕ್ಷಿಕಾ

ದೇವದರ್ಶಿನಿ

ದೀಪಾಶ್ರಿ

ದಿಪನ್ವಿತಾ

ದೇಬರ್ಪಿತಾ

ದಿವ್ಯಾಂಶ

ದೀಪಕಲಾ

ಧ್ವನಿ

ದಿಗೀಷಾ

ದಿಪ್ತಿಕಾ

ದಿವ್ಯಾನಾ

ದ್ರಿಶಾ

ದೇಬಪ್ರಸಾದ

ದಿಕ್ಷಿತ

ಧನ್ಯತಾ

ದಯಾತ್ರೆ

ದರ್ಪನಾ

ದನುಂಸೀಯಾ

ದರ್ಪನಿಕಾ

ದೇವಿ

ದಿತ್ಯಾ

ದರ್ಶಿಕಾ

ದೇಬೀತಾ

ದಿಫೀಹಾ

ಧಾರೂನಿ

ಧ್ಯಾನಾ

ಧಿಶನಾ

ದ್ವಿಜಾ

ದಕ್ಷಾಯನಿ

ದಿವ್ಯಾಂಶಿ

ದಯಾ

ದರ್ಶನಿ

ದರ್ಶಿತಾ

ದೇವಿ

ದರ್ಶನಾ

ದಧೀಚಿ

ಸಂಜಿತಾ

ಸೋನಿ

ಸೋಹನಾ

ಸುಗಿತಾ

ಸುವಿತಾ

ಸುಭಗಾ

ಸವಿನಿ

ಸುದೇವಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಶ್ರೇಯಶಿ

ಸುಷಿತಾ

ಸುವರ್ನಾ

ಸಮಿಕ್ಷಾ

ತ್ರಿದಾತ್ರಿ

ಸುಪ್ರಿಯಾ

ಸಮಿರಾ

ಸುಗೌರಿ

ಸೇಓನಾ

ಸಹಜ

ಸೇಹಾ

ಸಂಚಿತಾ

ಶ್ರೇಯಾ

ಗೌತಮೀ

ಗ್ರೀವಾ

ಗೇಹಾ

ಕ್ರಿಷಿ

ಗೂಂಜನಾ

ಗುಲಿಕಾ

ಗಗನಾ

ಗ್ರಿಷ್ಕಾ

ಗನವಿ

ಗೀತಿಕಾ

ಗೌತಮೀ

ಗೋಪಾ

ಗೌರಾ

ಜ್ಞಾನ

ಗೋಪಿಕಾ

ಶಿವಾ

ಶನಿಕಾ

ಗಿರಿಜಾ

ಗೌರವಿ

ಗಾಮಿನಿ

ಗೀತಾ

ಗಿತಿಕಾ

ಗೇಷ್ಟಾ

ಗೊಮಿನಿ

ಗೀನಾ

ಗಿರಿಜಾ

ಗೌತಮಿ

ಗಯಾ

ಗ್ರೀಷ್ಮಾ

ಗೀತಾಂಶ

ಗೋವರಿ

ಹರ್ಷಿತಾ

ಹಾಸೀತಾ

ಹೇತು

ಹಿಮಾ

ಹಿಶಾ

ಹಿರ್ಷಾ

ಹಿತಿ

ಹೇತಾ

ಹೀತಾ

ಹೃತಿ

ಹೀರಾ

ಹಿತಿ

ಹರ್ಷಾ

ಹರಿನಿ

ಹೇತವಿ

ಹನಿಶಾ

ಹಾನಿಕಾ

ಹಿತಾಂಶಿ

ಹಿಮಾಂಶಿ

ಹೇಮಲ

ಹವಿಸಾ

ಹಿರವಾ

ಹಿನಲ

ಹೇಮಾನಿ

ನಂದಿತಾ

ನಂದಿಕಾ

ನಂದನಾ

ನಮೃತಾ

ನಮನಾ

ನಾವಿಕಾ

ನಿಯಾ

ನಿವಿ

ನಿತಿ

ನಿನಾ

ನಿತಾ

ನಿಹಾಲಿ

ನಿಷಾ

ನಿರಾಲಿ

ನೀಲಾ

ನಿವಾ

ನೈಂಶಿ

ನೇಸಾ

ತಪಸ್ವಿ

ತಮ್ಮನಾ

ತಾನುಸ್ಯ

ತೇಜ

ತನವಿ

ತನಿಷಾ

ತಿಅನಾ

ತಕ್ಷಿಕಾ

ತೇಜಸ್ವಿನಿ

ತಾನ್ಯಾ

ತರುನಿಕಾ

ತ್ರಿನೇತ್ರ

ತನುಲತಾ

ತುರನ್ನಾ

ತುಷಿತಾ

ಥಾನುಶ್ರಿ

ತಾರಲಿ

ಛಾನ್ವಿತಾ

ತನಿಖಾ

ತ್ರಯಾತಿ

ತ್ರಿಗುಣಾ

ತ್ವರಿತಾ

ತ್ರಿವೇಸಿ

ಛಾನಿಕಾ

Kannada Baby Names ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು List

Girl baby names in kannada starting with A

ಅರ್ಚನಾ

ಆಶ್ರಯಾ

ಅಂಜಲಿ

ಆಶಿತಾ

ಅಶ್ವಿನಿ

ಅಮೃತಾ

ಅನುಷಾ

ಅಂಬಿಕಾ

ಅನ್ವಿಕಾ

ಅನಿತಾ

ಅದಿಥಿ

ಅರುಣಾ

ಅನುಪಮಾ

ಅನು

ಅರ್ಪಿತಾ

ಅಂಕಿತಾ

ಅಕ್ಷತಾ

ಅಮೂಲ್ಯ

Girl baby names in Kannada starting with B

ಭಾಗಿರಥಿ

ಭಾರ್ಗವಿ

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಭುವಿ

ಭುವನೇಶ್ವರಿ

ಭವ್ಯ

ಭವಾನಿ

ಭುವನಾ

ಭೂಪಿಕಾ

ಬಿಂದು

ಭಾರತಿ

ಭಾಗ್ಯ

ಭಾವನ

ಭಾಮಾ

Girl baby names in Kannada starting with C

ಚಂದನ

ಚಂದ್ರಿಕಾ

ಚೈತನ್ಯ

ಛಾಯಾ

ಚಂಚಲಾ

ಚಿತ್ರ

ಚಾರುಲತಾ

ಚಿಂತನ

ಚೇತನಾ

ಚಾರು

ಚುಕ್ಕಿ

Girl baby names in Kannada starting with D

ದಿವ್ಯ

ದೀಪಿಕಾ

ದಾಮಿನಿ

ಧರಣಿ

ದಿಯಾ

ದಿಶಾ

ಧನ್ಯ

ಧನುಶ್ರೀ

ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ

Girl baby names in Kannada starting with E

ಈಶ್ವರಿ

ಏಲಿಜಾಬೆತ್‌

Girl baby names in Kannada starting with F

ಫಿಲೋಮಿನಾ

ಫಾಜೀಲಾ

Girl baby names in Kannada starting with G

ಗೀತಾಂಜಲಿ

ಗಿರಿಜಾ

ಗೀತಾ‌

ಗಗನ

ಗೌರಿ

ಗಾಯಿತ್ರಿ

ಗಾಯನಾ

ಗಂಗಾ

ಗೌತಮಿ

ಗಾನವಿ

ಗುಪ್ತ

Girl baby names in Kannada starting with H

ಹಂಸ

ಹರಿಣಿ

ಹಿತಾ

ಹಿಮಾ

ಹನಿ

ಹಂಶಿಕಾ

ಹರ್ಷಿತಾ

ಹಶ್ಚಿತಾ

ಹೀನಾ

ಹೀನಾಕುಮಾರಿ

ಹಸಿನಾ

ಹಜರಾ

ಹೊನ್ನು

ಹೇಮ

ಹೇಮಾವತಿ

Girl baby names in Kannada starting with I

ಐಂದ್ರಿತಾ

ಇಂದಿರಾ

ಇಂದುಮತಿ

ಇಂಚರ

ಇಂದು

ಐಶ್ವರ್ಯ

Girl baby names in Kannada starting with J

ಜರೀನಾ

ಝುಲೇಖ

ಜಾನಕಿ

ಜೀವನಾ

ಜ್ಯೋತಿ

ಜ್ಯೋತಿಕಾ

ಜಯಂತಿ

ಜಯಶ್ರಿ

ಜಯ

ಜಾನು

ಜೂಲಿ

Girl baby names in Kannada starting with K

ಕವಿತಾ

ಕವನ

ಕಾದಂಬರಿ

ಕಲ್ಪನಾ

ಕಾರುಣ್ಯ

ಕಾಜಲ್‌

ಕುಮಾರಿ

ಕೋಮಲ್‌

ಕೌಸಲ್ಯ

ಕಾಂಚನ

ಕೃಷಿ

ಕಮಲಿ

ಕೀರ್ತನ

ಕೀರ್ತಿ

ಕಾವ್ಯ

Girl baby names in Kannada starting with L

ಲಲಿತಾ

ಲೀಲಾವತಿ

ಲತಾ

ಲೀಲಾ

ಲಹರಿ

ಲೇಖನಾ

ಲಾಲಿತ್ಯ

ಲಾವಣ್ಯ

ಲಾಸ್ಯ

Girl baby names in Kannada starting with M

ಮಾನ್ಯ

ಮಾಧುರ್ಯ

ಮಾಲಿನ್ಯ

ಮಧು

ಮಧುಶ್ರೀ

ಮಮತಾ

ಮಂಜುಳಾ

ಮೋಹಿನಿ

ಮೋನಿಕಾ

ಮೋನಿಷಾ

ಮಂಜುಷಾ

ಮನ್ವಿತಾ

ಮಾಧುರಿ

ಮಾಧವಿ

ಮೌನಾ

ಮಂಜುಶ್ರೀ

ಮಹಿತಾ

Beautiful girl baby names in Kannada

Girl baby names in Kannada starting with N

ನಯನ

ನೂತನಾ

ನೀತು

ನಾಗರತ್ನ

ನಿವೇದಿತಾ

ನಂದಿನಿ

ನವ್ಯ

ನಾಗಶ್ರೀ

ನಂದಿತಾ

ನಾಗವೇಣಿ

ನಾಗಮಣಿ

ನಿಶಾ

ನೇಹ

ನಿರುಷಾ

ನಿಮಿಷಾ

ನಿತ್ಯ

ನೋಬಿತಾ

ನಿಕಿತಾ

ನಿಧಿ

ನಿಕಿಲಾ

ನಮನ

ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ

ನಿರುಪಮಾ

ನಿರ್ಮಲಾ

Girl baby names in Kannada starting with P

ಪೇಮಾ

ಪವಿತ್ರ

ಪಾರ್ವತಿ

ಪ್ರತಿಕ್ಷ

ಪ್ರೀತಿ

ಪ್ರಿಯಾಂಕ

ಪ್ರಣತಿ

ಪದ್ಮ

ಪ್ರಥಾ

ಪೃತ್ವಿ

ಪೂಜಾ

ಪ್ರಮೋದಿನಿ

ಪ್ರಿಯಾ

ಪ್ರತಿಮಾ

ಪ್ರತಿಬಾ

ಪಲ್ಲವಿ

Girl baby names in Kannada starting with R

ರಿಯಾ

ರಚಿತಾ

ರಾಧಿಕಾ

ರುತು

ರೀಮಾ

ರಮ್ಯ

ರಾಗಿಣಿ

ರಂಜಿತಾ

ರೋಹಿಣಿ

ರತ್ನಾ

ರಾಣಿ

ರಿತು

ರಶ್ಮಿಕಾ

ರಶ್ಮಿ

ರಜಿನಿ

ರಾಧ

ರಿಂದಾಶ್ರೀ

ರಕ್ಷಿತಾ

ರೇಖಾ

ರೇಷ್ಮ

ರುಬೀನಾ

ರೂಪಿಕಾ

ರೂಪಶ್ರೀ

ರಮಾ

Girl baby names in Kannada starting with S

ಶ್ರೆಯಾ

ಶ್ರಾವ್ಯ

ಶ್ಯಾಮಲಾ

ಸುಜಾತಾ

ಸುಶೀಲಾ

ಸುಶ್ಮಿತಾ

ಸುಪ್ರಿತಾ

ಶಿಲ್ಪ

ಸೌಮ್ಯ

ಸಿಂಧು

ಸಿಂಚನಾ

ಶಾರಿಕಾ

ಶರ್ಲಿ

ಸಾನ್ವಿ

ಸುಕೃತಾ

ಸವಿತಾ

ಸಮನ್ವಿ

ಸುಮನಾ

ಸಚೇತಾ

ಚುಚಿತ್ರಾ

ಸ್ವಾತಿ

ಸೌಂಧರ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಜಿನಿ

ಸಂಗೀತಾ

ಸೀಮಾ

ಸುಹಾಸಿನಿ

ಸುಹಾನಾ

ಸಹನ

ಸಪ್ತಮಿ

ಸಿರಿ

ಶರಣ್ಯ

ಶಶಿಕಲಾ

ಸ್ಮಿತಾ

ಶೃತಿ

ಶೀತಲ್

Girl baby names in Kannada starting with T

ಟೀನಾ

ತನುಶ್ರೀ

ತನುಜಾ

ತನು

ತಾರುಣ್ಯ

ತ್ರಿಶಾ

ತುಳಸಿ

ತಾರ‌

ತನ್ಮಯಾ

ತುಂಗ

ತಾರಿಣಿ

Girl baby names in Kannada starting with U

ಉಮಾ

ಊರ್ಮಿಳಾ

ಉಶಾ

ಉಶ್ವಲಾ

ಉಮಾರ್ಶಿ

Girl baby names in Kannada starting with V

ವಂದನಾ

ವೇದಾವತಿ

ವೇದಾ

ವರ್ಷ

ವೀಣಾ

ವನಿತಾ

ವಂಶಿಕಾ

ವಿನುತಾ

ವಿನೋಧ

ವರ್ಷಿಣಿ

ವಿಮಲಾ

ವಾಣಿ

ವರೂಧಿನಿ

ವಂದಿತಾ

ವಿಶಾಲಾ

ವನಜಾ

ವಿಂಧ್ಯ

ವಿಜಯಾ

ವಾಸಂತಿ

Girl baby names in Kannada starting with Y

ಯೋಗಿತಾ

ಯೋಗೆಶ್ವರಿ

ಯಾಮಿನಿ

ಯುವರಾಣಿ

ಯಶೋಧ

ಯಶಶ್ವಿನಿ

ಯತಿ

ಯೋಜಿತಾ

ಯಕ್ಷಿಣಿ

ಯಮುನಾ

Conclusion

Choosing a name for your baby is an exciting and meaningful decision, and we hope this list of 50 beautiful and unique Kannada baby names for girls has helped inspire you in your search. Whether you prefer traditional or modern names, there are plenty of options available that carry significance and beauty.

FAQs

 1. How do I pronounce the name “A-Diti”?
 • It is pronounced “uh-dee-tee.”
 1. What does the name “Nitya” mean?
 • It means “eternal” or “perpetual.”
 1. Is the name “Zara” common in Kannada culture?
 • While it may not be as common as some other names on the list, “Zara” is still a beautiful and valid option for a Kannada baby name.
 1. Can these names be used for boys as well?
 • While some of these names may be considered unisex, this list was specifically compiled for Kannada baby names for girls.
 1. What is the significance of naming a child in Kannada culture?
 • In Kannada culture, names are considered an important aspect of a child’s identity and can reflect values, aspirations, and familial connections.